URWANDIKO RW’IGINGO Z’INGENZI RW’AHOBANGEZE Jean Bosco Z’IMPAMVU YO GUHINDUZA AMAZINA

Turamenyesha ko uwitwa AHOBANGEZE Jean Bosco mwene Nsengiyumva na Mukakimenyi.
utuye mu Mudugudu wa Bigabiro,Akagari ka Nyakabanda,Umurenge wa Niboye,Akarere ka
Kicukiro,mu Mujyi wa Kigali wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe
ariyo AHOBANGEZE Jean Bosco,akitwa NIBYIZA NEZERWA Jean Bosco mu gitabo
cy’irangamimerere.Impamvu atanga yo guhinduza izina ni lzina ry’irigenurano rikaba riteye
ipfunwe.